EURO-FATCA

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Chłopicach zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Chłopicach będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Chłopicach zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

Bank Spółdzielczy w Chłopicach , począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

 

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

 

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Chłopicach. sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

 

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Chłopicach nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Centralą Banku Spółdzielczego w Chłopicach czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 pod numerami telefonów: 16 621 24 25 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) lub Oddziałem w Rokietnicy czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 pod numerami telefonów: 16 622 13 00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 

    Czym jest CRS i EURO-FATCA?

 

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).

 

Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

 

Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

 

    Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

 

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

 

    Kogo dotyczy EURO-FATCA?

 

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

 

    Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

 

Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Chłopicach.: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

 

    Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

 

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Chłopicach odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

 

    Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Chłopicach?

 

Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczego w Chłopicach ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Chłopicach uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

 

    Jakie informację Bank Spółdzielczy w Chłopicach. będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

 

Bank Spółdzielczy w Chłopicach będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 

    Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

 

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Chłopicach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 

    Aktywny NFE:

 

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

 

    który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub

    którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub

    który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub

    który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.

 

    EURO – FATCA i CRS:

 

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

 

    Instytucja finansowa:

 

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

 

·         przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,

·         przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,

·         zarządzający aktywami i funduszami,

·         zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.

 

    Klient Indywidualny:

 

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

 

    Klient Instytucjonalny:

 

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

 

    Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 

    Oświadczenia CRS:

 

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczego w Chłopicach są dostępne na stronie internetowej Banku.

 

    Pasywny NFE:

 

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

 

    Rezydencja podatkowa:

 

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 

    Rezydent:

 

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 

    TIN (ang. Tax Identification Number):

 

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.