RODO

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Chłopicach informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Chłopicach z siedzibą w Chłopice 192 37-561 Chłopice, jest Administratorem a danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bschlopice.pl, pod numerem telefonu 16624 00 45 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:

w celu realizacji czynności bankowych, wynikających z Ustawy Prawo bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o a uwagi na ich temat i a zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania u przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
w celu oferowania u bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem a potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania a danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje u prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać a dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do a danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności lub a dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

dla celów wykonywania czynności bankowych przez okres trwania umów, a po ich wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, do Banku Zrzeszającego.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami art. 111b Ustawy Prawo bankowe, Bank informuje wszystkich uczestników rynku, w sposób ogólnie dostępny o podmiotach, którym Bank powierza wykonywanie czynności bankowych lub innych czynności faktycznych związanych z czynnościami bankowymi, w przypadku gdy ww. podmiot uzyskuje dostęp do danych objętych tajemnicą bankową. W związku z powyższym Bank informuje w miejscu wykonywania czynności o podmiotach, którym powierza przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Dane Inspektora Danych Osobowych BS w Chłopicach

Anna Uryga

iod@bschlopice.pl