Rachunki dla firm i rolników

Załóż rachunek bieżący i pomocniczy służący do gromadzenia środków pieniężnych i do przeprowadzania rozliczeń w obrocie krajowym


RACHUNKI DLA FIRM I ROLNIKÓW

Rachunek bieżący i pomocniczy przeznaczony jest dla:

  • Osób prawnych

  • Fundacji i stowarzyszeń.

  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy.

  • Jednostki sektora finansów publicznych

Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku należy przedłożyć dokumenty organizacyjno-prawne:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*,

  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP*,

  • upoważnienie osób do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych*,

  • koncesje, zezwolenia lub licencje uzyskane na zasadach określonych w odrębnych przepisach*.

  • nakaz zapłaty podatku rolnego lub akt notarialny lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego*,

*uzależnione od rodzaju rachunku